Področja delovanja

Področja delovanja

Področja delovanja so raziskovalna dejavnost, primerjalno ocenjevanje kakovosti, založništvo, izobraževanje in informacijska dejavnosti.

Primerjalno ocenjevanje kakovosti
Primerjalno testiranje je posebna oblika preverjanja kakovosti istovrstnih izdelkov oziroma storitev na trgu. Poteka po mednarodno sprejetih pravilih, med katerimi je, upoštevajoč strokovna merila, v ospredju zahteva po nevtralnosti in neodvisnosti izvajalcev testiranja. Ti ne smejo biti povezani niti s trgovino niti s proizvajalci. Neodvisnost morajo izkazovati tudi mediji, ki objavljajo rezultate testiranja (običajno so to potrošniške revije); tako denimo ne smejo objavljati oglasov ponudnikov blaga in storitev. Rezultati primerjalnega testa prinašajo potrošnikom nepristransko informacijo o kakovosti ponudbe izdelkov oziroma storitev na trgu. Ker je obveščen kupec praviloma zahtevnejši kupec, ima izvajanje primerjalnega testiranja tudi širši pomen - spodbuja namreč splošni dvig kakovosti ponudbe na trgu.

Založništvo
MIPOR skupaj z ZPS pripravlja in izdaja revijo za potrošnike ZPStest ter številne izobraževalne publikacije za potrošnike.


Revija za potrošnike ZPStest
Izhaja od leta 1991.

Ustanovitelj: Zveza potrošnikov Slovenije

Izdajatelj: Mednarodni institut za potrošniške raziskave

ZPStest je potrošniška revija, ki potrošnike nepristransko seznanja s kakovostjo izdelkov in storitev in jih osvešča, da lažje uveljavljajo svoje (potrošniške) pravice.

Izobraževalne publikacije za potrošnike
Mednarodni institut za potrošniške raziskave v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije izdaja informativne liste in izobraževalne brošure. Brošure so za potrošnike brezplačne. Doslej so jih finančno podprli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in tudi avstrijsko zvezno ministrstvo za zdravje, šport in varstvo potrošnikov...

Raziskovalna dejavnost
MIPOR je raziskovalni institut, ki izvaja strokovno in raziskovalno delo za Slovenijo, pa tudi za Srednjo in Vzhodno Evropo. Vsako leto pripravimo več raziskovalnih projektov tudi v sodelovanju s tujimi partnerji. Pomemben del aktivnosti instituta je spremljanje različnih tematskih področij, ki zadevajo varstvo interesov potrošnikov. Najbolj dejavni smo na področju prehrane, stanovanjske politike, javnih storitev, kakovosti izdelkov in storitev, varstva e-potrošnikov, zdravstva, bančništva, varstva okolja in turizma.

Izobraževanje
Organiziramo tako mednarodne seminarje, npr. "Banke in potrošniki, britanska izkušnja" in "Pravice pacientov in pritožni postopki v zdravstvu", kot tudi domača izobraževanja in usposabljanja. Naštejmo le nekaj naslovov: "Zdravstveno varstvo in pravice pacientov v RS", "Pravna ureditev varstva potrošnikov", "Izvensodno reševanje sporov na področju bančništva", "Zakon o varstvu potrošnikov". Aktivno sodelujemo tudi pri izobraževanju potrošniških organizacij s področja JV Evrope.

Informacijska dejavnost
MIPOR skrbi za delovanje in razvoj informacijskega sistema, za vzdrževanje in razvoj strojne in programske opreme, za ažuriranje in vzdrževanje baz podatkov v podporo svetovalne dejavnosti ZPS, pa tudi za razvoj in delovanje informacijskega sistema v podporo raziskovalne dejavnosti.